Specjaliści Blog
Zostań naszym specjalistą

Regulamin

Rejestracja klienta

 1. Postanowienia ogólne

  1. W niniejszym regulaminie wykorzystuje się następujące pojęcia:

   1. Właściciel – właściciel portalu, którym jest Aqua Empiria Karol Makowski (...)

   2. Portal – oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem www.porozmawiaj.pl, do której Właściciel posiada stosowne prawa,

   3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Porozmawiaj.pl,

   4. Psycholog - oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),

   5. Usługa psychologiczna - oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, polegające w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu o ile przepisy szczególne tak stanowią, psychoterapii, udzielaniu pomocy psychologicznej,

   6. Usługa – oznacza inną niż usługa psychologiczna usługę świadczoną za pośrednictwem Portalu
   7. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem
   8. Konto - oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie ze wszystkich usług świadczonych za pośrednictwem portalu. Konto może być obsługiwane tylko i wyłącznie przez Klienta, który też zadba o to, żeby nikt inny nie otrzymał do niego legalnego dostępu,
   9. Rejestracja – oznacza wypełnienie formularza rejestracyjnego, które jest niezbędne w celu otrzymania dostępu do usług psychologicznych,
   10. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych drogą elektroniczną,
   11. Adres e-mail - oznacza adres poczty elektronicznej, który podaje Użytkownik w celu założenia swojego unikalnego Konta użytkownika.
  2. Niniejszy regulamin jest wzorem umowy zawartej między Usługodawcą a Użytkownikiem.

  3. Z usług psychologicznych mogą korzystać wszystkie osoby, które posiadają zdolność do czynności prawnych. W przypadku nie posiadania zdolności do czynności prawnych w celu skorzystania z usług psychologicznych niezbędne jest dostarczenie do Usługodawcy pisemnej zgody opiekuna .
 2. Świadczenie usług

  1. Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu mają charakter odpłatny i nieodpłatny. Korzystanie z usług odpłatnych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu otrzymania dostępu do usług psychologicznych.

  2. Usługi odpłatne to Usługi psychologiczne świadczone przez Psychologów i wymagające uiszczenia stosownej opłaty zgodnej z cennikiem usług każdego Psychologa.

  3. Usługi nieodpłatne to usługi nie wymagające uiszczenia żadnych opłat, są to m.in. dostęp do portalu niewymagający logowania po wcześniejszej rejestracji, dostęp do materiałów informacyjnych, artykułów, poradników i filmów zamieszczonych na łamach portalu.

  4. Skorzystanie z usług odpłatnych wymaga dokonania przelewu tradycyjnego, szybkiego przelewu dzięki wykorzystaniu systemy Przelewy24.pl lub dokonania opłaty drogą SMS-ową.

  5. Usługi psychologiczne na portalu Porozmawiaj.pl świadczone są przez Psychologów.

  6. Portal Porozmawiaj.pl umożliwia Użytkownikom skorzystanie z Usług Psychologicznych w formie video- konsultacji lub czatu bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania komunikacyjnego.

  7. Portal Porozmawiaj.pl wykorzystuje zintegrowane systemy komunikacji do video-konsultacji i czatu.

 3. Warunki techniczne

  1. Warunkiem na poprawne korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Portalu jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych dotyczących sprzętu oraz łącza internetowego.

  2. Klient musi posiadać przynajmniej komputer z dwurdzeniowym procesorem o częstotliwości 2 GHz lub szybszy.

  3. Klient musi zapewnić przynajmniej połączenie szerokopasmowe z Internetem o przepustowości conajmniej 1Mb/S (download/upload) oraz w przypadku konsultacji grupowych 1Mb/s (upload) i 2Mb/s (download).

 4. Umowa na korzystanie z Portalu

  1. Aby została zawarta umowa na korzystanie z Portalu w sposób nieodpłatny , wystarczy wejść na stronę www.porozmawiaj.pl.

  2. Aby została zawarta umowa na korzystanie odpłatne, i możliwe było korzystanie z usług oraz usług psychologicznych wymagane jest dokonanie następujących czynności:

   1. wejście na stronę www Portalu

   2. zapoznanie się z treścią wszystkich regulaminów dostępnych na stronie

   3. prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego w tym podanie prawdziwych danych osobowych oraz oświadczenie o akceptacji regulaminu,

   4. przesłanie zatwierdzonych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym do Usługodawcy w celu ich przetworzenia.

  3. Dokonanie powyższych czynności przez Klienta umożliwi Usługodawcy utworzenie w ramach serwisu konta zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach serwisu, sprzeczna z prawem lub narusza uzasadnione interesy Usługodawcy.

  4. Utworzenie konta Klienta powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwość wysłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia usług psychologicznych, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.

  5. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym i usługi psychologiczne zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Klienta czynności powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.

  6. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi psychologiczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania psychologicznego zgody na świadczenie tych usług.

  7. Przełożenie terminu wizyty jest możliwe na 72 godziny przed rozpoczynającą się wizytą. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu.

  8. Klientowi, który nie pojawił się na video-rozmowie bez uprzedniego jej odwołania z zachowaniem minimalnego czasu, nie przysługuje zwrot kosztów.

  9. Psycholog będzie oczekiwał w wyznaczonym terminie i ustalonej godzinie na Użytkownika maksymalnie 15minut od chwili rozpoczęcia konsultacji. Po tym czasie Psychologowi przysługuje prawo do anulowania umówionej konsultacji a Użytkownikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

  10. W przypadku, gdy Użytkownik pojawi się z maksymalnym opóźnieniem do 15 minut, konsultacja jest kontynuowana i nie zostaje przedłużona o czasu trwania spóźnienia Użytkownika.

 5. OPŁATA ZA USŁUGI

  1. Wynagrodzenie za usługi i usługi psychologiczne jest wynagrodzeniem umownym i zawiera podatek od towarów i usług.

  2. Klient z chwilą podjęcia czynności powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownego wynagrodzenia.

  3. Wynagrodzenie za usługę lub usługę psychologiczną jest uiszczane za pomocą kanału płatności przelewów internetowych dostępnego za pośrednictwem Portalu.

  4. Wysokość wynagrodzenia za usługę psychologiczną zależy od Psychologa i jest podana na jego indywidualnym koncie w oknie wyboru formy kontaktu.

  5. Klient zobowiązuje się do uiszczenie wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie winno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi psychologicznej przez Usługodawcę.

  6. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.

  7. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.

  9. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta rachunek, po wcześniejszym przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do jego wystawienia. Prośba o wystawienie rachunku musi zostać przekazana drogą elektroniczną na adres: kontakt@porozmawiaj.pl wraz ze wskazaniem odpowiednich danych, na które rachunek ten ma zostać wystawiony.

 6. ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

  1. Usługi psychologiczne dostępne za pośrednictwem Portalu dostępne są w jednej z dwóch form komunikacji: video-rozmowa lub czat.

  2. Użytkownik sam wybiera najlepszą dla siebie formę kontaktu z Psychologiem

  3. Użytkownik dokonując wyboru formy konsultacji potwierdza tym samym, że zapoznał się z niniejszym regulaminem, a w szczególności z warunkami technicznymi jakie musi spełnić w celu poprawnego korzystania z opłaconych usług.

  4. Video-rozmowa przebiega w czasie rzeczywistym we wcześniej ustalonym terminie, natomiast konsultacja w formie czatu uzależniona jest od szybkości reakcji obu stron z zastrzeżeniem, że jedna i druga strona nie będzie zwlekała z udzieleniem odpowiedzi dłużej niż 24 godziny od momenty otrzymania pierwszego wpisu.

  5. W przypadku, gdy Psycholog nie udzieli odpowiedzi na czacie w wymaganym czasie oczekiwania, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty uiszczonej za tę formę konsultacji zgodnie z cennikiem usług wybranego Psychologa.

  6. W przypadku, gdy Użytkownik korzystający z konsultacji w formie czatu nie wykazuje aktywności przez dłużej niż 24 godziny, Psycholog ma prawo do zaniechania dalszych działań. Psychologowi przysługuje również prawo do wykazania dobrej woli i mimo czasu oczekiwania dłuższego niż 24 godziny przeprowadzenia z Użytkownikiem do końca opłaconej konsultacji.

 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

  1. Usługodawca:

   1. w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi i usługi psychologicznej zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.

   2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

   3. kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z 1997r.

   4. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

   5. może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

   6. w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.

   7. w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

   8. ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

   9. ma prawo do zablokowania konta Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.

   10. ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.

  2. Użytkownik:

   1. ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług psychologicznych zgodnie umową i postanowieniami regulaminu.

   2. może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

   3. ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

   4. ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.

   5. w przypadku zablokowania konta przez Usługodawcę nie może dokonać ponownego jego założenia bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

   6. ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

   7. ponosi odpowiedzialność za efekty terapii z psychologiem

   8. zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej

  3. Wypełnienie przez Klienta formularza celem utworzenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

 8. REKLAMACJE

  1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

  2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej przesłana na adres : kontakt@porozmawiaj.pl

  3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.

  4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.

  5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

  6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza umową w ramach której świadczenie usług psychologicznych będzie następowało za pośrednictwem wiadomości jako w formie komunikacji.

  2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.

  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 72 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.

  4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 72 godziny klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę psychologiczną.

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Klientem .

  2. Porozmawiaj.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Portalu

  3. W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby przedsiębiorstwa Usługodawcy, tj. w Poznaniu.

  4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:

   1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),

   2. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

   3. ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763 z zm.),

Ulubione